معیارهای توسعه و راه کار اجرای آن

عوامل توسعه یافتنی
• تقدیم به مدیران، محققین، اساتید محترم و علاقه مندان به توسعه منابع انسانی بویژه مدیران منابع انسانی سازمانهای تولیدی و خدماتی.
میزان توسعه یافتگی ملت ها با سه عامل زیر توسط سازمان ملل متحد اندازه گیری می شود:

- عامل (1) آموزش (میزان آموزش های عمومی وحرفه ای موردنیازتوسعه پایداراقتصادی کشورها)
- عامل (2) بهداشت (میزان افزایش طول عمرافراد جوامع که در اثر آموزشهای بهداشتی تحقق یافته است)
- عامل (3) درآمد سرانه افراد جامعه (ارزش پول ملی که با آموزش و مدیریت منطقی به نتیجه رسیده است)

 میزان توسعه یافتگی ایران

• میزان توسعه یافتگی کشور ما ایران از بین177کشورجهان رتبه 101 بود (سازمان ملل متحد سال1383).

ازگفته های بزرگان در رابطه باعلم، دانش ویا Knowledge (که از راه برنامه ریزی و آموزش کسب می گردد):
اُطلُبُ والعِلم مِنََ اَلمَهدِ اِلَللَحد (زگهواره تاگوردانش بجو)      ازپیامبراکرم(ص)       در1400سال پیش
عقب علم بروید حتی اگر درچین باشد (که راهی دوربرای آن زمان بود)         ازپیامبراکرم(ص)       در1400سال پیش
توانابودهرکه دانابود(فردی توانای انجام کار است که دانش آنرا بداند)        از فردوسی دانشمند ایرانی      در900 سـال پیش

• این مهم بعهده مدیران منابع انسانی درسازمانهای دولتی، خصوصی است تا برنامه ریزی آموزش براساس نیاز شغل را دربخش صنعت، کشاورزی وخدمات، درجهت اجرا اصل 44 قانون اساسی انتخاب نمایند.

سازمان ملل متحد: قرن 21 را قرن آموزش و توسعه ملل جهان انتخاب کرده است.

 

 

 

 

بالا