درباره ما

سوابق ، تجارب و تالیفات تهیه کننده طرح (قدیر یعقوبی متخصص سیستمهای آموزشی از امریکا) *

 

 * نتیجه 60 سال تلاش در کسب دانش انجام کار در دانشگاه واقعی مدیریت (پایگاههای عملیاتی نیروی هوائی آمریکا)

و پیاده کردن آن در نیروی هوائــــی ایـــران، افتخار دارد، الگوی "مدیریت منابع" "مدیریت دانش" و "مدیریت تغییر" را به علاقه مندان  توسعه منابع انسانی ایران ارائه دهد.

تجارب کاری و آموزشی در نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)

1) مؤسس ، طراح و مدیر مرکز تحقیقات و برنامه ریزی آموزش نهاجا از سال (1363 – 1356) بمدت 7 سال
2) در سمت رئیس هیئت آموزش تخصص های الکترونیک (فرماندهی آموزشهای هوائی) از سال ( 1357- 1346) بمدت 11 سال
3) در سمت متخصص نگهداری سیمولاتور هواپیما (مدل 11-C) در پایگاه یکم شکاری از سال (1345- 1342) بمدت 3 سال

 سوابق آموزشی در نیروی هوائی ارتش آمریکا

1) دریافت گواهینامه های "برنامه ریزی آموزش بر اساس نیاز شغل کارکنان سازمانها" از آمریکا  در سال (1976 میلادی)
2) دریافت گواهینامه های مدیریت کارکنان، تحت عنوان "افسر الکترونیک هواپیما" از آمریکا  در سال (1970 میلادی)
3) دریـــافت گـــواهینامه های آمـــوزش تـــــحت عنوان "متخصص نگهداری سیمولاتور هواپیما"از آمریکا  در سال (1970 میلادی)
4) آموزش سیستم مدیریت مکتوب نیروی هوایی آمریکا، بکارکنان نیروی هوائی ایران از سال (1357- 1347) بمدت 10 سال

قابل توجه مدیران ستادی در بخش های دولتی و خصوصی

نحـــــوه مدیریت در ارتش آمریکا، آموزش نشریات مکتوب (تجارب پیشینیان) است که حــــــاصل کــــار و همـــاهنگی واحــــــد"سیستم ها و روش ها" در واحد مدیریت و برنامه ریزی ســــازمانهـــا بـــوده، مـــصـــــوب بالاترین مقام سازمان می بــاشنـــد. این نشـریات بـه سه دســته کلی تحت عناوین (1- نشریات استاندارد «فعالیت های جاری»   2- نشریات فنی«نگهداری ماشین آلات»   3- نشریات اصول علوم پایه) تقسیــم می شوند کــه مبناء آموزش، بهبود مستمر وتوسعه دانش کارکنان در سازمانها میباشد(نمونه طرحی است که درنهاجا درحال اجرا است)

تخصصی و مدیریتی در بخش های خصوصی تخصصی و مدیریتی در بخش های خصوصی

1) در سمت مدیر منابع انسانی در شرکت تولـــیدی صـــنعتی از ســـــال (1394- 1375)

2) در سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره در صنایع فلزی از ســـــال (1375-1363)

3) در سمت سرپرست، مدیر و برنامه ریز تولید در صنایع فلزی از سال (1339-1332)

4) رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره شرکت تولیدی، صنعتی لوله های دقیق کاوه از سال 1385

5) عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی لوله های دقیق کاوه ایرانیان از سال 1388 الی 1394

6) مؤسس سازمان آموزشی و پژوهشی پیام اقتدار در سال 1386

 

بمدت 19 سال

بمدت 12 سال

بمدت 7 سال

بمدت 9 سال

بمدت 6 سال

 

تالیفات و ارائه مقاله

1) ارائه مقاله استراتژی توسعه منابع انسانی به سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در

2) تالیف کتاب توسعه منابع انسانی (آموزش بر اساس نیاز شغل مدیران و متخصصین)

3) تالیف کتاب توسعه منابع انسانی (نشریات و کاربرد آن در آموزش و توسعه)

4) تالیف کتاب توسعه منابع انسانی (مدیریت منابع در سازمان استاندارد)

5) تدوین حدود 50 نشریه استاندارد کاربردی در رابطه با وظائف مدیران با فرهنگ ایرانی

 

تقدیر نامه ها و عضویت ها

1) عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

2) عضویت در انجمن جامعه شناسی بخش صنعت

3) عضویت در بنیاد توانمندسازی منابع انسانی

4) دریافت تقدیر نامه از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

5) دریافت تقدیر نامه از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 

آذر ماه سال 1385

آذر ماه سال 1383

چاپ دوم پاییز سال 1385

در دست تهیه 1389

تا سال 1385

 

 

در سال 1383

در سال 1383

در سال 1387

در سال 1385

در سال 1362

بالا