اهداف موسسه

* استاندارد ؟
1) استاندارد چیست ؟ وچه ارتباطی باتوسعه پایدارفرهنگی ،اقتصادی واجتماعی کشور ایران دارد؟
2) قوانین اساسی (استاندارد های) مرتبط باتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی ایران کدامند؟
3) اصل 15 قانون اساسی چیست ؟ وچه ارتباطی باتوسعه پایدارفرهنگی جامعه ایران دارد ؟
4) اصل 44 قانون اساسی چیست؟ وچه ارتباطی باتوسعه پایداراقتصادی جامعه ایران دارد ؟
5) اصل 113 قانون اساسی چیست؟ وچه ارتباطی باتوسعه پایدار اجتماعی جامعه ایران دارد؟
6) مقامها وسازمانهای مسئول برنامه ریزی،فرهنگ سازی واجراء اصول قانون اساسی کشور ایران کدامند ؟
7) راه دستیابی به چشم انداز20ساله، تجارت جهانی، اجراء اصل 44قانون اساسی واقتصاد بدون نفت وگاز ایران چگونه است ؟
8) چگونه می توان کارکنان سازمانهای تولیدی وخدماتی را توانمند ودرجهت اجراءاصل44 قانون اساسی هدایت نمود .

* تاريخچه استاندارد :
1) مصريان: حدود 4500 سال پيش استاندارد را شناخته، به کار بردند، به علت عدم ثبت تجارب پیشینیان و انتقال آن به جامعه آنروز به مردم زمان ما منتقل نشد. (مورد اهرام مصر)
2) چيني ها: حدود2500 سال پيش استاندارد را شناخته، به کار بردند، به ثبت رسید به علت عدم انتقال به جامعه آنروز به مردم زمان ما منتقل نشد. (مورد پیام کنفسیوس)
3) ايرانيان: حدود 2500 سال پیش استاندارد را شناخته، به کار بردند، به ثبت رسید به علت عدم انتقال به جامعه آنروز به مردم زمان ما منتقل نشد. (موردسنگ نوشته کورش)
4) غربي ها: حدود 250 سال پيش، استاندارد را شناخته، به کار بردندوتجارب خود را مرتب بهبود دادند و به سیستم آموزشی مردم زمان خود انتقال دادند. امروز در سطح جهان کاربرد توسعه مدیریتی در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی دارد.

* استاندارد چیست ؟
استفاده از حداقل هائي است که مديران به منظور هماهنگي کارکنان خود در جهت اهداف وماموريت سازمان بازبان عمومي(رسمي کشور) ويا زبان تخصصي(حرفه اي) در رابطه با موضوع مديريت، بصورت مکتوب تهيه و اساس توسعه مدیریت خود قرار مي دهند .

بالا